Gratis verzending vanaf € 50,00 binnen België bij bestellingen op de webshop.

ALGEMENE VERKOOPS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN (Scents by Cast Media bvba)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen Scents by Cast Media bvba als verkoper enerzijds en koper anderzijds gesloten koopovereenkomst of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen huidige voorwaarden en de door koper gehanteerde voorwaarden, dan hebben huidige voorwaarden voorrang.
1.3 De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de koper.

2. Aanbiedingen/Orders

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In ieder geval is verkoper gerechtigd op ieder moment zijn officiële prijslijst te wijzigen.
2.2 Orders zijn voor verkoper eerst bindend, wanneer zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 De prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de levering geldende officiële prijslijst van verkoper geldt, tenzij bij het tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijke en andere prijs is overeengekomen.
3.3 De transportkosten, taksen, heffingen en in- en uitvoerrechten zijn voor rekening van de koper. Alle verhogingen van rechten, taksen en/of heffingen die de grondstoffen van het verkochte product of het product zelf zouden kunnen belasten, zijn ten laste van de koper vanaf de datum van hun inwerkingtreding.

4. BTW - Registratienummer

4.1 Partijen zijn wederzijds verplicht aan elkaar hun correcte BTW registratienummer te verstrekken evenals onmiddellijk melding te doen van enige wijziging daarvan.
4.2 Ingeval koper de onder 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal de koopprijs automatisch worden verhoogd met de BTW en andere bedragen die door verkoper verschuldigd zijn geweest als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich ook tot deze betalingsverplichting uit.
4.3 Onverminderd overige opschortings-en andere rechten heeft verkoper het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat koper volledig aan zijn onder 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5. levering / levertermijnen

5.1 De levering van de goederen geschiedt voor rekening van verkoper tot aan de losplaats van koper.
5.2 Het afleveradres moet zich in België bevinden en redelijk bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor de te leveren goederen algemeen gebruikelijk zijn. Koper zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. Verkoper is gerechtigd nadere specifieke logistieke voorwaarden te stellen.
5.3 Verkoper zal al het mogelijke doen om de afgesproken levertermijn te respecteren. De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn zal geen verzuim van verkoper opleveren en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of penaliteit in hoofde van verkoper. Koper zal in dat geval echter gerechtigd zijn te eisen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde In artikel 13, koper gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte. Koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
5.4 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.5 Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.6 De in ontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding in: geen enkele klacht kan dan ook aanvaard worden. Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren, zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de vennootschap. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de overgekomen prijs.

6. Klachten

6.1 Indien de door verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is koper gehouden bij aflevering dit te kennen te geven en de gebreken te {doen} vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Klachten wegens gebreken die bij de levering niet konden worden vastgesteld, dienen schriftelijk te geschieden en onmiddellijk nadat koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 24uur na levering. Bij klachten dienen bewijsstukken (o.a. foto's), monsters, opgave van productienummers enz. meegezonden te worden.
6.2 Bij gebrek van tijdige klachten verliest koper zijn aanspraken jegens verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien koper tijdig klacht indient en aantoont dat de gebreken op moment van levering reeds bestonden, zal verkoper slechts verplicht zijn aan koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren. 6.3 Telefonische klachten dienen binnen de termijn en op de wijze als vermeld in 6.1 schriftelijk te worden bevestigd.
6.4 Elk recht van klacht vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door koper of derden.

7. Betaling

7.1 Elke betaling door koper gebeurt in overeenstemming met de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Facturen van Scents bvba. Wij vragen een stipte betaling van de facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuur op de vervaldag, heeft Scents bvba de mogelijkheid om het schuldsaldo van rechtswege na voorafgaande aangetekend schrijven of sommatie door gerechtsdeurwaarder. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 250 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

8. Risico/Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering over op koper.
8.2 Alle door verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat koper de volledige koopprijs heeft voldaan. Koper heeft evenwel het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij verkoper op enig moment schriftelijk te kennen geeft dat koper deze goederen onmiddellijk ter beschikking van verkoper moet stellen.
8.3 Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van verkoper een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 2073 BW op de uit de verkoop van de door verkoper geleverde goederen voortvloeiende vorderingen op derden.

9. Koper zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel de reputatie (van de merken) van verkoper zouden kunnen worden aangetast. Alle publiciteitsmateriaal van welke aard ook blijft eigendom van de verkoper. Het wordt aan de koper slechts in bruikleen gegeven en moet op eerste aanvraag van de verkoper in goede staat aan deze laatste worden teruggegeven.

10. Bonus/korting Indien een bonus of enige andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien koper al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens verkoper volledig en stipt is nagekomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, buiten contractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen. Onder netto factuurwaarde wordt hier verstaan het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, verminderd met verpakkingskosten, voor omzetbelasting en na aftrek van kortingen.
11.2 Mocht de in artikel 11.1 vervatte beperking van de aansprakelijkheid van verkoper, of een beroep daarop, door de rechter niet worden aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot schade aan de eigendommen van koper en letselschade.
11.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
11.4 Onverminderd het voorgaande zal verkoper ingeval van aanspraken van derden ten aanzien van door verkoper geleverde goederen in de gelegenheid gesteld worden om al datgene te doen dat hij nodig acht ter bescherming van zijn reputatie en die van zijn merken.
11.5 Met betrekking tot het symbool als bedoeld in de International Article Numbering Association (EAN) regeling, is verkoper in geen geval aansprakelijk tenzij hij de voorschriften van de EAN niet heeft opgevolgd. 11.6 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

12. Recall

12.1 Indien een van partijen bekend wordt met een gebrek aan de geleverde goederen (inclusief verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren, onder vermelding van: a. het soort gebrek; b. de getroffen goederen; c; alle andere informatie die van belang kan zijn.
12.2 Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat leveringen worden stopgezet, dat de voorraden van producten (al dan niet bij koper of klanten van koper) worden geblokkeerd en/of dat een recall zal plaatsvinden. Slechts verkoper is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zat plaatsvinden. Koper dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te verlenen. Koper is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen maatregelen geheim te houden.

13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming die de schuldenaar niet kan worden aangerekend. Mocht verkoper door overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal verkoper gerechtigd zijn om, zonder tekort te schieten, de levering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd.
13.2 Mocht de overmachtstoestand langer dan een maand duren, dan zal zowel verkoper als koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
13.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in-en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, staking (in welke vorm dan ook), gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van verkoper. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van verkoper -onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien -die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of duurder maakt.

14. Wederverkoop. Koper is gerechtigd de door verkoper afgeleverde producten door te verkopen en door te leveren, mits ingeval van verkoop: a. deze producten in de originele voor de eindgebruiker bestemde verpakking worden door geleverd; b. Koper met diens afnemer, indien deze bedrijfsmatig handelt, bij wege van kettingbeding overeenkomt dat de onder sub a. genoemde verplichting eveneens bij eventuele verder doorlevering moet worden vervuld.

15. Ontbinding

15.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat terzake enige vergoeding aan koper is verschuldigd, alle lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien: a. Koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan verkoper is verschuldigd; b. Koper in staat van faillissement is verklaard of van(al dan niet gerechtelijke) reorganisatie; c. Koper zich in een situatie bevindt van vereffening, gehele of gedeeltelijke overdracht van de handelszaak, beslag op goederen of stopzetting van de uitbating. 15.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering, die verkoper op koper heeft, onmiddellijk in haar geheel opeisbaar. 15.3 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van verkoper op volledige vergoeding van door hem geleden schade.

16. Toepasselijk recht / Geschillen

16.1 Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze verkoop-en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle overeenkomsten die daarmee samenhangen, is Belgisch recht van toepassing. De bepalingen van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (lUVI, 's-Gravenhage 1 juli 1964) en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG, Wenen 11 april 1980) zijn niet van toepassing.
​16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Mechelen. Scents by Cast Media bvba, Bartstraat 25, 2560 Kessel. BE 0477 039 169

Gratis verzending binnen België vanaf €50,00 (inclusief BTW)

Alle prijzen worden inclusief BTW weergegeven.

Levering binnen 10 werkdagen.

Schrijf je in voor de Scents nieuwsbrief.

Ongeldige invoer